Kvällen den 15 maj klev fem glada och stolta vinnare upp på scen och tog emot var sitt stjärn­format och pres­tige­fyllt pris. Svenska Mötes­priset delas ut till både mötes­platser och enskilda personer som utmärkt sig på ett positivt sätt under året. Stellar Hall på Vildmarks­hotellet i Kol­mården var fylld till sista stol.

”Efter en lång urvals­process är vi nu super­nöjda med att få presentera årets vinnare. De har alla gjort excep­tion­ellt fina insatser på olika sätt. Nu ska deras idéer och initiativ inspirera och lära andra, både på Svenska Mötens utvalda mötes­platser och branschen i övrigt säger Michael Schüller, vd på Sven­ska Möten.

Årets Mötes­rådgivare: Jens Lindqvist, Hotell Moss­by­lund  En del av moti­ver­ingen löd: ”En flex­ibel hjälte som löser alla prob­lem med ett leende på läpparna. Pro Svenska Möten och en genuin am­bassa­dör.” Jens Lindqvist på Hotell Moss­by­lund fick priset som Årets Mötes­rådgivare för sin för­måga att alltid se till kundens bästa, vara lös­nings­orien­terad och ha en ambition att över­träffa för­vänt­ning­arna.

Årets Mötes­plats: Villa Aske  Hur påverkas gästens upp­levelse av stäm­ningen, energin och en­ga­ge­man­get i bemöt­andet? Och platsen i sig? Priset för Årets Mötes­plats gick till Villa Aske som i kund­enkät­er fått högst betyg vad det gäller över­grip­ande kund­nöjdhet i kon­kurrens av cirka 140 av Sve­ri­ges bästa mötes­anlägg­ningar.

Årets Innovatör: Ridders­viks Herrgård  Innova­tion handlar om att utveckla nyskap­ande som till­för nytt värde. I skap­andet och pröv­andet krävs både tålamod och mod. Genom att lyfta flera saker i verk­samheten och sätta dem samman i ett system kan en trans­formation mot fler och nya värden ske. Årets Innova­tör går till Ridders­viks Herrgård för att de har åstad­kommit just detta. I motiv­er­ingen nämns: ”De har vågat förena egen kompetens med en ny bransch och nyfiket och med andra ögon och metoder ta sig an sin verk­samhet.”

Årets Håll­bar­hets­initia­tiv: Runö Möten & Events  Möten vill vara en del av lös­ningen till den håll­bara och cirku­lära fram­tiden. För detta behövs inspira­tion och idéer som kan delas vidare till så många som möjligt. Årets Håll­bar­hets­initia­tiv går till Runö Möten & Events: ”Som under lång tid och med ett högt engage­mang på ett system­at­iskt sätt förenat teknisk utveck­ling med håll­barhet.”

Årets Heders­pris: Björn Jonzon, Stora Brännbo  Årets Heders­pris är ett nytt pris som in­stift­ats för att lyfta personer som med sina in­sats­er och engage­mang under en längre tid har haft en positiv in­verk­an på Svenska Möten och branschen i stort. Årets Heders­pris går till Björn Jonzon på Stora Brännbo. Motiveringen lyder: ”Björn är en trogen medlem sedan nästan 40 år, med fler­talet tunga för­troende­upp­drag inom Svenska Möten och branschen på merit­listan samt en finger­topps­känsla i klass med en topp­diplo­mat i hur man medlar vid kriser.”