Råd för framtiden är Brotts­före­byggande rådets (Brå) nationella konferens om lokalt brotts­före­bygg­ande arbete. Nu är det klart att Umeå blir värd­stad för konferensen 10 11 april 2024. Något som välkomnas av Umebrå och Polisen Umeå. ”Det känns stort och natur­ligt­vis som en möjlighet att få den här stora konferensen till Umeå. Umebrå har arbetat lång­sikt­igt och strateg­iskt kring före­byggande arbete till­sammans med flera aktörer och konferensen kan upp­märk­samma det arbetet vi gjort”, säger Ulrika Granskog, utveck­lings­strateg på Umebrå hos Umeå kommun.

Konferensen brukar locka ungefär 1 000 personer som i sitt yrke arbetar med lokalt trygg­hets­skapande och brotts­före­bygg­ande åtgärder hos främst kommuner och bostads­bolag samt inom polisen. Programmet innehåller allt från forsk­ning och aktuella trender till erfaren­hets­utbyte och diskussioner om brotts­före­byggande arbete. Fokus för konferensen 2023, som genomfördes i Borås, var på hur brotts­förebyggare ska kunna möta de nya lagkraven och bedriva ett effektivt brott­sförebyggande arbete i samverkan.

”Umeå är Sveriges största stad utan utsatta områden och det känns väldigt roligt att konferensen förläggs här”, säger Michael Rystedt, chef för Umeås lokal­polis­område. ”I vår stad har vi genom samarbete lyckats genomföra många bra insatser, och kan dela våra erfaren­heter med andra. Vi får dock inte glömma att vi måste fort­sätta vårt arbete för att Umeå ska vara tryggt och säkert också i framtiden.”

Om Brå
Brotts­före­byggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brotts­lig­heten ska minska och trygg­heten öka i sam­hället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brotts­lig­het och brotts­före­byggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminal­stati­stiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brotts­före­byggande arbete.