Den 1 augusti 2023 till­träder Mats Jägstam som ny rektor för Hög­skolan Väst: ”Det känns äro­fyllt och jag känner mig glad och stolt över att ha fått för­tro­en­det. Jag har väl­digt stor res­pekt för det arbete Högskolan Väst gjort sedan tidi­gare. Hög­skolan och dess in­rikt­ning går helt i linje med allt jag tror på kring ett läro­sätes upp­drag. Så det ska bli jätte­roligt att till­sammans med mina nya kollegor driva verk­sam­het­en framåt.”

Mats Jägstam har en lång bak­grund inom såväl aka­demin som när­ings­livet med starkt fokus på sam­verkan, vilket är något som han också har ett stort intresse av och som också varit en viktig para­meter i hög­skolans re­kry­ter­ings­pro­cess och krav­profil.

”Hög­skolans starka pro­fil inom ar­bets­inte­gre­rat lär­ande och sam­verkan är något som jag verk­lig­en brinner för. Jag har all­tid haft tron att kun­skap skapas i sam­häll­ets alla olika delar. Det är vik­tig­are än någon­sin att läro­säten verk­lig­en är inte­gre­rade i sam­hället – att vi skapar kun­skap till­sammans. Givet­vis hoppas och tror jag kunna bidra med mina er­far­en­het­er på om­råd­et”, säger Mats Jägstam.

”Jag vill önska Mats Jägstam ett stort lycka till i arbetet som rektor vid Högskolan Väst. Med sin långa och gedigna er­far­en­het från uni­versi­tets­värld­en är han väl lämpad för upp­draget”, säger ut­bild­nings­mini­ster Mats Persson i ett press­med­del­ande från re­ger­ings­kan­sliet.

Hög­skolan leds just nu av till­för­ord­nad rektor Jan Theliander, efter det att Martin Hellström av­slut­ade sitt upp­drag i sep­temb­er 2022 för rek­tors­upp­drag på Mälar­dalens uni­ver­si­tet, MDU.

Mats Jägstam har en dok­tors­examen i pro­duk­tions­tek­nik. Bakom sig har han ett fler­tal ledande posi­tioner inom såväl aka­de­min som när­ings­livet. Tidigare jobb om­fattar bland annat vice­rek­tor på Hög­skolan i Skövde med sär­skilt ansvar för in­ter­na­tio­nal­i­ser­ing och sam­verkan, pro­rektor och tf rektor på Jön­köping Uni­ver­sity, VD på Tek­niska Hög­skolan i Jön­köping AB samt VD på spin­off-före­taget Evoma.