Pandemin har haft dramatiska konsekvenser för alla näringar som förutsätter möten mellan människor, däribland besöksnäringen, handeln, idrottsrörelsen och stora delar av kultursektorn. Gemensamt för dessa näringar är att de bygger på skapandet av upplevelser.

Det finns tecken på att den ekonomiska aktiviteten inom upplevelseindustrin har svårt att återgå till samma nivå som tidigare.

Det finns därför anledning att överväga vad som kan göras för att understödja en långsiktigt hållbar tillväxt för upplevelsebaserade näringar i framtiden. Det är syftet med den rapport som Ola Bergström, professor vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, har skrivit.

Förstudiens ansats är framåtblickande och utgår från antagandet att det finns potential att göra Västsverige till ett internationellt, världsledande centrum för utvecklingen av framtidens upplevelseindustri.

I rapporten analyseras vilka möjligheter som finns för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt inom upplevelseindustrin. Därutöver föreslås flera åtgärder som kan bidra till att hållbar tillväxt inom upplevelseindustrin skapas.

Upplevelseindustrins särdrag och betydelse  Upplevelseindustrin är ett övergripande begrepp för olika branscher som bidrar till att skapa och iscensätta upplevelser. Ett viktigt karaktärsdrag är att kunden kan vara mer eller mindre direkt involverad i skapandet av upplevelsen. Dessutom är kundens upplevelse till stor del beroende av interaktion med andra deltagare eller åskådare.

Upplevelserelaterad konsumtion, produktion och sysselsättning har ökat i betydelse under senare år. Före pandemin uppgick hushållens konsumtion av upplevelser till nästan 600 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning av värdet på hushållens upplevelserelaterade konsumtion med 75 procent sedan år 2010. Upplevelseindustrins producenter har däremot inte lyckats dra fördel av den tillväxt som framgår av den ökade efterfrågan som kan urskiljas i hushållens konsumtion.

Det förändrade konsumtionsmönster som har uppstått i samband med pandemin har betydande kortsiktiga konsekvenser, men kan också ha betydelse på lite längre sikt. Ett rimligt antagande är att pandemin bidragit till att intensifiera den strukturomvandling som inletts långt tidigare, där upplevelser i större utsträckning konsumeras på egen hand. Det pågår också en utveckling mot att allt fler upplevelser digitaliseras.

Vägar till hållbar tillväxt  Tillväxt inom upplevelseindustrin bygger traditionellt på en besöksdriven tillväxtmodell. Genom att marknadsföra och locka fler människor att konsumera upplevelser till samma upplevelserum, till exempel genom att attrahera besökare från ett annat land, ställer krav på infrastruktur, transporter och boende för att skapa möjlighet att ta emot fler besökare.

Ökad tillväxt genom att locka fler besökare från andra länder, kan emellertid betraktas som ett problem ur ett hållbarhetsperspektiv. Utökad konsumtion förutsätter ökat resande, vilket också innebär ökade utsläpp, särskilt om resan är mer långväga. En utmaning är därför att skapa tillväxt utan att öka resandet.

Ett sätt att skapa tillväxt utan att öka resandet är att öka värdet på den konsumtion som genereras genom upplevelser. Ett sätt att göra det är att öka attraktiviteten eller kvaliteten i de upplevelser som konsumeras eller genom att få varje besökare att spendera mer i samband med sitt besök, till exempel genom att utöka vistelsens längd för varje besökare. Ett annat sätt att öka upplevelseindustrins förädlingsvärde är internationalisering, till exempel genom att arrangera evenemang på en internationell marknad, så kallad geo-cloning.

Digitalisering erbjuder också nya möjligheter för tillväxt. Genom att göra fysiska upplevelser tillgängliga med hjälp av digital teknologi skapas möjlighet att ta del av upplevelser på distans utan att för den skull generera ett fysiskt besök.

”Den västsvenska upplevelseindustrin saknar en central plattform”

Digital teknologi kan tillgängliggöra platser som är överbesökta, områden som är känsliga och måste bevaras eller som helt enkelt är otillgängliga. Digitalisering av upplevelser skapar också möjligheter till tillväxt bland de företag som utvecklar den teknologi som används för att digitalisera upplevelser.

Pandemin har gett upphov till flera innovativa exempel där upplevelsearrangörer har utvecklat nya sätt att nå ut till sina kunder, besökare och deltagare med hjälp av digital teknologi. Hybridmöten är ett tydligt exempel. Digitaliseringen skapar möjlighet till fördjupning. Konsumenten kan ta del av mer än den ytliga föreställningen. Relationen mellan arrangör och besökare kan stärkas och grupper av deltagare kan interagera med varandra.

Att digitalisera upplevelser, som vanligtvis arrangeras i fysisk form, skapar flera utmaningar. Det leder till svåra teknikval, osäkerhet om funktionalitet, prestanda, äganderättigheter och varumärken.

Det handlar också om behov av utökade resurser, både finansiella och personella, för att kunna anpassa verksamheten till digital form. En viktig utmaning relaterat till digitalisering är möjligheten för arrangören att ta betalt för den digitaliserade upplevelsen.

Den kanske viktigaste potentialen för tillväxt i upplevelseindustrin finns i att bidra till att skapa nya digitala plattformar, som gör det möjligt för upplevelsearrangörer att också få del av de intäkter som exponeringen genererar.

Å ena sidan skapas utökade möjligheter för utveckling av företag som arrangerar digitala upplevelser. Å andra sidan skapas tillväxt i de företag som utvecklar de plattformar och upplevelserum vilka gör det möjligt för upplevelsearrangörer att erbjuda digitala upplevelser.

Betydelsen av offentliga insatser  Upplevelseindustrin är till stor del beroende av offentliga investeringar. I en traditionell besöksdriven tillväxtmodell spelar offentliga investeringar en betydelsefull roll. Det offentliga är en viktig finansiär och arrangör av upplevelser, samtidigt som offentliga investeringar är centrala för att för att skapa upplevelserum, till exempel arenor och transportinfrastruktur.

Offentligt finansierade destinationsorganisationer, såväl kommunala som regionala, spelar också en central roll i att främja upplevelseindustrins utveckling. Övergången mot grön tillväxt baserad på internationalisering och digitalisering innebär att destinationsorganisationer får en delvis ny roll att spela.

Men möjligheten för destinationsorganisationer och andra offentliga aktörer att bidra till utveckling utöver det som ingår i det offentliga uppdraget är ofta begränsad. Med ett ökat fokus på hållbarhet, minskat resande och digitalisering krävs därför offentliga insatser som stödjer innovation och utveckling på nya sätt.

Rekommenderade åtgärder

Skapa en sammanhållen innovationsmiljö för upplevelser  Det saknas en samlad och tydligt profilerad innovations- och utvecklingsplattform för upplevelseindustrin, motsvarande den som finns inom mer etablerade branscher.

Som ett komplement föreslås därför insatser som är mer anpassade till upplevelseindustrins specifika förutsättningar, samtidigt som samverkan med existerande stödstrukturer uppmuntras och fördjupas.

Starta ett utvecklingsprogram för upplevelseindustrin  Den västsvenska upplevelseindustrin saknar en central plattform och en organisation som håller samman och länkar ihop de aktörer som behövs för att utveckla industrins potential, för att överbrygga gränser mellan sektorerna, och för att initiera insatser som kan utveckla den ytterligare och skapa tillväxt inom nya områden.

Målet bör vara att positionera Västsverige som en konkurrenskraftig internationell knutpunkt för upplevelserelaterade näringar. Etableringen av ett utvecklingsprogram för upplevelseindustrin skulle kunna vara ett sätt att stärka regionens ställning ytterligare, både nationellt och internationellt.

”Ett sätt att skapa tillväxt utan att öka resandet är att öka värdet på den konsumtion som genereras genom upplevelser”

Skapa balanserad samverkan  Etableringen av ett utvecklingsprogram för upplevelseindustrin har som huvudsakligt syfte att skapa ekonomisk tillväxt, vilket kan motsäga kulturella värden och intressen. Det är därför viktigt att utveckla former för samverkan där ekonomiska, ideella och kulturella intressen och värden kan balanseras.

Upplevelseindustrins särskilda karaktär ställer krav på nya arbetssätt som skiljer sig från traditionella science parks. Eftersom upplevelseindustrin karaktäriseras av en mängd olika aktörer, såväl offentliga, privata som ideella organisationer, vilka samverkar i produktionen av upplevelser, krävs samverkan även i innovationsprocesser.

Möjligheten att knyta samman olika kompetenser är central. Samtidigt är neutralitet och balans mellan olika intressen avgörande för ett fritt erfarenhetsutbyte.

Forskning tillsammans för upplevelseindustrins utveckling  En viktig utgångspunkt för upplevelseindustrins långsiktiga utveckling är den forskning som redan finns etablerad vid universitet och högskolor inom regionen.

En central utgångspunkt är att forskning behöver bedrivas i samverkan mellan flera aktörer. Det innebär också tillämpning av andra metoder och utveckling av alternativa teoretiska perspektiv. På så sätt skapas ömsesidig nytta. Det är viktigt att skapa långsiktiga förutsättningar som gagnar både industri och forskning.

Kompetensutveckling för upplevelsebaserade företag genom samverkan  Utvecklingen av en långsiktigt hållbar och internationellt konkurrenskraftig upplevelseindustri baserad på grön tillväxt och digitalisering ställer nya krav på nya kompetenser i upplevelseindustrins företag.

En viktig faktor för att åstadkomma sådan anpassning i utbildningssystemet är nära kontakter och interaktion mellan näringsliv och utbildningsinstitutioner. På så sätt skapas ömsesidigt lärande och utbyte, vilket i förlängningen har större potential än enskilda insatser som till exempel att skapa särskilda utbildningsprogram.

Gör Västsverige till ett världsledande centrum för utvecklingen av framtidens upplevelseindustri. Etableringen av ett utvecklingsprogram för upplevelseindustrin är ett led i visionen att göra Västra Götalandsregionen till norra Europas mest dynamiska centrum för upplevelsebaserat företagande.

Genom insatser för innovation och kunskapsutveckling inom upplevelsebaserat företagande skapas långsiktig internationell konkurrenskraft. Av central vikt är därför insatser för att attrahera etablering av internationella företags forskning och utveckling inom regionen.

En viktig drivkraft för utländska direktinvesteringar är tillgång till samlad kunskap och kompetens. I det här avseendet ligger upplevelseindustrin efter andra styrkeområden i Västsverige.

En långsiktig satsning på upplevelseindustrin behöver således också inkludera en samordning av kompetenser och en tydlig marknadsföring av Västsverige som en dynamisk miljö för upplevelsebaserade näringar i Norden.

Från rapporten Vägar till hållbar tillväxt – en förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige skriven av Ola Bergström, professor vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.