Besöksnäringsrådet är ett viktigt instrument för utvecklingen av svensk besöksnäring där möten och event har sin givna plats. Vi fick ställa några frågor till statssekreterare Emil Högberg på Näringsdepartementet varför regeringen tycker det är angeläget att göra den här satsningen.

”Idén med Besöksnäringsrådet är att vi får en möjlighet att diskutera långsiktiga frågor med näringens företrädare. Den gröna omställningen, digitaliseringen, ändrade rese- och konsumtionsmönster, platsutveckling är exempel på frågor som vi har identifierat som viktiga från vår sida.”

”Kortsiktigt jobbar vi inom näringspolitiken givetvis med åtgärder för att dämpa effekterna av pandemin. Besöksnäringens företag har drabbats mycket hårt och alla stödåtgärder som genomförs för att lyfta av kostnader för företagen är vårt främsta fokus. Vi har valt att ändå fortsätta lyfta blicken längre fram i tiden.”

”Det pågår ett arbete i Regeringskansliet med att ta fram en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring som har ett tioårigt perspektiv. Det finns absolut också frågor kring möten, som kongresser, konferenser, mässor och event som Besöksnäringsrådet ska arbeta med.”

”Möten och evenemang har drabbats särskilt hårt samtidigt som det är just möten och evenemang som drar besökare till en plats och därmed gynnar alla delar av besöksnäringen. Redan innan pandemin hade digitaliseringen skapat nya affärsmodeller och behov hos både näringen och besökarna. Ibland är förändringarna snabba och synliga, ibland kommer de mer smygande.”

Vilka politiska åtgärder från regeringen kan vi förvänta oss för att stödja svensk mötes- och eventindustris utveckling nationellt och internationellt framöver?

”Sveriges regering är beredd att lyssna på alla bra idéer för att Sverige efter pandemin ska kunna fortsätta att utveckla en stark och hållbar mötes- och evenemangsindustri. I grunden handlar det ju om att identifiera behov. Vilka större möten planeras och av vem? Det här är ju sådant som de som arbetar inom mötesindustrin är experter på. Då ska vi från regeringens håll se till att förutsättningarna för att skapa hållbara möten i Sverige ska vara så bra som möjligt.”

”Klimatsmarta, bekväma transporter till möten och evenemang är en viktig del. Att den digitala infrastrukturen fungerar väl är en annan. Levande möten mellan människor är definitivt ett effektivt sätt att förflytta kunskap men det kommer säkert att utvecklas i kombination med digitala lösningar.”

”Om Sverige är framgångsrikt och intressant inom en mängd områden, som kultur, idrott, forskning, nya lösningar på samhällsutmaningar och så vidare, har vi också bra förutsättningar att stå värd för viktiga möten. Det kan gälla toppmöten inom politik, vetenskapliga konferenser eller attraktiva evenemang inom kultur och idrott. Allt detta skapar förutsättningar för er att utveckla spetskompetens och erbjuda möten av högsta kvalitet.”

Instämmer du i att möten och event är en metaindustri? Det vill säga är betydelsefull för många andra industriers utveckling?

”Man kan absolut kalla mötesindustrin för en meta-industri. Därför att industrin erbjuder fantastiska mervärden till möten som arrangeras av egentligen alla kategorier verksamheter. Nyss nämnde jag de stora evenemangen. Men tänk alla mindre möten som är så betydelsefulla. När lärare får komma bort från sin vanliga miljö för att diskutera angelägna frågor, eller sjukvårdspersonal som får viktig kompetensutveckling i en lugn och fin miljö. Det här ska vi värna och jag tror alla längtar efter detta nu när vi sett vad det innebär att inte få mötas.”

”Jag tror alla längtar efter detta nu när vi sett vad det innebär att inte få mötas”

Vad kan Sverige göra när det gäller kongress-industrins utveckling?

”Först och främst ska vi se till att fortsätta utveckla Sverige som en stark kunskapsnation. Har vi tillräckligt med bra kompetens inom en mängd områden kommer människor att vilja mötas och lära. Och vice versa, vi behöver få inflöde från andra länder vilket man definitivt får under kongresser och möten. Vi ska också fortsätta utveckla våra kulturella värden. Musik, konst, dans, matupplevelser, allt detta lockar besökare och skapar möjligheter för mötes- och evenemangsindustrin att göra affärer.”

Hur ska resultaten av exempelvis genomförda medicinska kongresser/konferenser komma mer i fokus? Vilka strategiska initiativ kan regeringen ta för att underlätta den processen?

”Att synliggöra och skapa nytta från vetenskaplig forskning är något som blir allt viktigare och det ansvaret delas av flera. Regeringen presenterade i december 2020 en forsknings- och innovationsproposition som fokuserar på fem stora samhällsutmaningar: klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv samt ett demokratiskt och starkt samhälle.”

”Det finns inget utpekat uppdrag att genomföra konferenser men genom att dessa områden är högaktuella och relevanta så skapas möjligheter för er industri att bevaka och utveckla erbjudanden i samarbete med universitet och högskolor, med myndigheter också förstås samt med övriga näringslivet.”

Hur kan ett högutbildat land som vårt skapa en nationell plattform för att utveckla och attrahera fler internationella möten och evenemang till Sverige? Hur skulle en sådan långsiktig, strategisk satsning kunna se ut?

”Inom ramen för den strategi som vi planerar att presentera under juni månad ska vi lyfta viktiga frågor för hela besöksnäringen, inklusive mötes- och evenemangsindustrin. Strategin ska ses som ett nationellt ramverk som vi ska utveckla handlingsplaner utifrån.”

”Det kommer behövas initiativ från nationellt håll, men också från besöksnäringens olika branscher liksom initiativ på regional och lokal nivå. Marknadsföring är en del, men frågan är ju större än så. Det handlar om att utveckla hållbara och långsiktiga lösningar för besöksnäringens alla delar: resa – bo – äta – göra, där möten och konferenser är en viktig aktivitet som kompletterar fritidsresandet.”

I Europa finns ett nätverk där 28 europeiska nationella Convention Bureaus ingår. Samtliga har ett politiskt och långsiktigt strategiskt perspektiv för att attrahera olika slags internationella kongresser, konferenser, olika evenemang, mässor etcetera till sina respektive länder. Sverige är det enda landet i Europa utan en nationell Convention Bureau. Skulle du kunna förorda en Sweden Convention Bureau, utifrån hur resten av mötes- och eventindustrin i världen utvecklas?

”Det är egentligen inte regeringens sak att förorda hur mötes- och eventindustrin väljer att organisera sig. Där tror jag mer på ett ’bottom-up’-perspektiv. Men Tillväxtverket har ett pågående uppdrag att i en uppstartsfas stödja uppbyggnaden av en samverkansarena för besöksnäringen.”

”Arenan ska fungera som en samlingspunkt för besöks-näringen och andra turismaktörer och bidra till hållbar utveckling av besök i hela Sverige. På grund av pandemin har uppdraget förlängts och ska slutredovisas den 30 september i år. Svensk Turism har en viktig roll i uppdraget med arenan och där finns ju även mötesindustrin med.”

Texten är tidigare publicerad i Swedish Network of Convention Bureaus Kongressrapport 2020.