Antalet passagerare på svenska flygplatser uppgick till 29,9 miljoner under 2023, mot 25,3 miljoner året innan, vilket innebär en ökning med 18 procent. Fortfarande är nivåerna mycket lägre än före pandemin. Under 2023 var antalet passagerare 21 procent färre än under 2019.

Antalet passagerare på svenska flygplatser ökade med 18 procent 2023, jämfört med året innan. Förändringen är störst för utrikesflyget som ökade med 19 procent, medan inrikesflyget ökade med 11 procent. Men uppgången senaste året bör sättas i relation till de passagerarnivåer som rådde före coronapandemin. Under 2019 var det totala antalet passagerare som flög till eller från svenska flygplatser 38 miljoner. Under 2023 var de knappt 30 miljoner dvs. fortfarande 21 procent färre än före pandemin. Samma nivå på antal passagerare såg vi senast tidigt under 2010-talet (se figur, nedan).

De fem vanligaste destinationerna utrikes med avresa från Sverige, var under 2023 Spanien med 1,6 miljoner passagerare, Tyskland med 1,2 miljoner, Storbritannien med 1,1 miljoner samt Danmark och Polen med 0,7 miljoner vardera. Alla dessa destinationer tappade ungefär 75 procent av sina resenärer 2020 jämfört med året innan. Polen är tillbaka på i princip samma nivå som före pandemin (2019) medan Tyskland fortfarande ligger 25 procent under 2019 års antal resenärer.

Beläggningsgraden, mätt med kabinfaktorn, anger hur välfyllda planen är och detta mått publiceras för år 2005 och framåt. Under hela perioden ligger kabinfaktorn högst för utrikes charter, följt av utrikes linjefart och lägst i inrikestrafiken. Under 2023 var kabinfaktorn i utrikes chartertrafik 90 procent, i utrikes linjefart 75 procent och i inrikes luftfart 63 procent.

Uppgifterna ovan är hämtade ur Sveriges officiella statistik Luftfart 2023. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet, och Transportstyrelsen har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.