Antalet passagerare på svenska flygplatser uppgick till 25,3 miljoner under 2022, jämfört mot 10,9 miljoner året innan, det vill säga mer än en fördubbling (+133 procent). Fortfarande är dock nivåerna mycket lägre än jämfört med före pandemin. Under 2022 var antalet passagerare 33 procent färre än 2019.

Antalet passagerare på svenska flygplatser ökade med hela 133 procent 2022, jämfört med året innan. Förändringen är störst för utrikesflyget som ökade med 144 procent, medan inrikesflyget ökade med 90 procent.

Uppgången senaste året måste dock sättas i relation till de nivåer av antal passagerare som rådde före coronapandemin. Under 2019 var det totala antalet passagerare som flög till eller från svenska flygplatser 38 miljoner. Under 2022 var de drygt 25 miljoner det vill säga fortfarande 33 procent färre än före pandemin. Samma nivå på antal passagerare såg vi senast runt år 2000.


De fyra vanligaste destinationerna utrikes med avresa från Sverige, var under 2022 Spanien med 1,3 miljoner passagerare, Tyskland (1,1 miljoner), Storbritannien (800 000) och Polen (600 000). En närliggande destination som har många resenärer från Sverige och som under/efter pandemin förlorat nästan hälften av resenärerna är Finland. 2019 flög 950 000 personer från Sverige till Finland, och år 2022 endast 500 000.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik Luftfart 2022. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Transportstyrelsen har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

Här kan du se mer om statistiken om luftfart. Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.