Jordbruksverket avsätter 12 miljoner kronor till SLU Kompetenscentrum företagsledning för ett pilotprojekt under två år. Uppdraget är att testa upplägget av ett kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap. Kunskapsnavets mål är att åstadkomma kunskapshöjning och stärkt samverkan med avseende på företagsledning och entreprenörskap hos relevanta aktörer och därmed stärka konkurrenskraften i primärproduktionen.

SLU har sedan nio år finansierat, och tillsammans med intressenter, utvecklat SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF. Verksamhetsledare Per Hansson ser nu fram emot att verkställa uppdraget från Jordbruksverket och de möjligheter som satsningen innebär.

”Vi är glada över förtroendet, det ligger ett långsiktigt arbete till grunden för detta. Satsningen gör det möjligt att ytterligare fördjupa samarbetet med viktiga aktörer i kunskapssystemet, allt från rådgivningsföretag och akademi, till industri och företagare. Vi tror att det kommer att öka möjligheterna för näringen att möta framtidens utmaningar”, säger Per Hansson.

Stärka konkurrenskraften

Kunskapsnavets mål är att åstadkomma kunskapshöjning och stärkt samverkan med avseende på företagsledning och entreprenörskap hos relevanta aktörer, i syfte att stärka konkurrenskraften för Sveriges primärproducenter. Målgruppen för aktiviteterna inom pilotprojektet ska utgöras av verksamma inom det agrara kunskaps- och innovationssystemet. Slutmålet är att åstadkomma effekter hos verksamma inom lantbruks- och trädgårdsföretag.

För Jordbruksverket är pilotprojektet ett test av upplägget av ett kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap, utifrån den förstudie som genomförts. ”Vi hoppas att det ska öka kunskapen inom näringen, genom att bland annat utifrån behovsanalyser och omvärldsbevakning sammanställa, paketera och tillgängliggöra kunskap inom området”, säger Frida Sporre på Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet.

Ny jordbruksekonomisk konferens

Verksamheten inom SLU Kompetenscentrum företagsledning fortsätter som tidigare, med pilotprojektet som en ny resurs med stor potential. I planen för framtiden ingår till en början en jordbruksekonomisk konferens hösten 2023, inom pilotprojektets ramar.

”Det har länge saknats en gemensam kontaktyta för de som arbetar med att utveckla företagen utifrån företagarens perspektiv. Vi vet sedan tidigare att det finns ett behov och en efterfrågan från branschens rådgivare på att fortsätta utveckla sig för att möta nya krav. Här kan vi fylla en roll genom att till exempel tydligare koppla forskningen till praktiken och att hjälpa till med omvärldsanalys och internationella kontakter”, säger Per Hansson.