De Nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, har bestämt sig för att delta på Världs­utställ­ningen i Osaka, Japan, 2025 med gemensam paviljong. Nu startar projektet med en bygg­upphand­ling för den Nordiska pavil­jongen.

De nordiska länderna strävar efter att stärka banden med Japan och japanska företag, och det nordiska del­tagan­det i Expo 2025 under­stryker ett betyd­ande engage­mang för den japanska mark­naden. Japan är världens tredje största ekonomi, med en befolk­ning på 126 miljoner människor, och represen­terar en intressant marknad för håll­bara och digi­tala lös­ning­ar och inno­va­tion­er.

De nordiska stats­ministrarna har kommit överens om vad som kallas Vision 2030, som säger att Norden ska vara världens mest håll­bara och inte­grerade region. Gemen­samt nordiskt del­tag­ande på Expo 2025 Osaka är en naturlig språng­bräda på denna väg och ett verk­tyg för att upp­fylla denna vision. Det nordiska kon­cept­et för del­tag­ande bygger på denna vision och kommer att spegla de gemen­samma nordiska vär­der­ing­ar­na och arbets­sätten i Norden.

Varför deltar Norden på Expo 2025 Osaka?

”Världen står inför flera problem som måste lösas snabbt. Vi behöver akut bättre lös­ning­ar för mobilitet och upp­kopp­ling och nya lös­ning­ar för cirku­lära ekonomier. Vi måste också höja standard­erna för människors hälsa, livs­stil och väl­befinnande”, står det i visionen. Genom ett strategiskt sam­arbete på Expo 2025 erbjuder Norden en gemen­sam ambitiös vision om en hållbar värld. Den nordiska när­varon på Expo 2025 Osaka inkluderar en gemen­sam nor­disk pavil­jong, gemen­samma marknads­förings­aktivi­tet­er och nord­iska evene­mang. Den nordiska pavil­jongen är planerad att bli en arena där nya lös­ning­ar kan formas genom att blanda sociala princip­er, kompe­tens­er och tekno­lo­gier från Norden med besök­arnas idéer och initiativ.

Prekvalificering: design och upp­bygg­nad av den nordiska pavil­jongen

Projektet är nu i det skede där upp­hand­ling av pavil­jong­bygg­naden kan ske. De nordiska länderna bjuder in företag att delta i pre­kvali­fi­cering­en för ett anbuds­förfarande för att designa och bygga den nordiska pavil­jongen på Expo 2025 Osaka. Budgeten för pavil­jongen är sex miljoner euro. Anbudet publi­ceras på TED. Andra upp­hand­ling­ar (som till exempel utställ­ningar) planeras att ske senare i år.

Fakta om Expo 2025 Osaka
Nästa världs­utställ­ning kommer att hållas 2025 i Osaka, Japan. Japan har varit värd för två världs­utställ­ningar: 2005 (Aichi) och 1970 (Osaka). På Expo 2025 är huvud­temat är ”Designing Future Society for Our Lives”, och Expos koncept är ”People’s living lab”. Tid: 13 april–13 oktober 2025. Plats: Yumeshima, Osaka City, Kansai-regionen, Japan. Förväntat antal besökare: 28 miljoner människor.