Hotellen redovisar fortsatt starka intäktsvolymer, trots ett sämre ekonomiskt läge och att hushållens kostnader ökat markant under det senaste året. Det visar siffror från Benchmarking Alliance som Stockholms Handelskammare analyserat.

Svenska hotell går bra, med allt fler uthyrda rum till högre priser. Sedan april månad 2022 har svenska hotells logiintäkter överstigit nivåerna under 2019. Under februari månad 2023 var svenska hotells logi-intäkter 15 procent högre jämfört med samma månad 2019 och 61 procent högre än i fjol. Totalt uppgick logi-intäkterna till 1579 miljoner kronor i februari 2023, att jämföra med 1371 miljoner kronor under februari månad 2019 och 982 miljoner kronor i februari 2022.

För hotellen i Stockholm uppgår ökningen till 6 procent och övriga Sverige (exklusive Stockholm) till 21 procent mellan februari 2019 och 2023. De ökade logiintäkterna drivs av en kombination av fler uthyrda rum och ett högre prisläge. Under det senaste året har priset per rum i genomsnitt i riket ökat med 14 procent. I Stockholm uppgår ökningen till 24 procent medan uppgången är 9 procent i övriga Sverige (exklusive Stockholm).

I linje med de positiva intäktströmmarna visar sentimentsindikatorer från Konjunkturinstitutet att hotellen ser fortsatt positivt på det ekonomiska läget. Hotellens egen konfidensindikator ligger på 100,5 som betyder att läget är inom det normala.

Under februari månad var det 54 procentenheter fler hotellföretag som uppgav att efterfrågan ökat, jämfört andelen som rapporterade en nedgång. Samtidigt är hotellen över lag dystra gällande framtidsutsikterna där en övertalighet på 15 procentenheter tror på sämre efterfrågan. Därtill uppger nästan alla hotell att kostnaderna har ökat i verksamheten.

”Hotellen går bra, vilket är glädjande. Samtidigt är det något förvånande med tanke på det allmänt sämre ekonomiska läget och att hushållen fått högre kostnader att hantera under det senaste året i form av ränteutgifter, matpriser och elräkningar. Många hade nog räknat med att hushållens reallönesänkningar skulle ge ett lägre resande och färre hotellnätter, än vad som faktiskt blivit fallet”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. 

En förklaring till de positiva siffrorna för hotellen skulle kunna vara en större eftersläpande pandemieffekt än väntat, som innebär att man nu tar igen förlorad mark samt att man under pandemin hade möjlighet att spara en hel del som man nu kan ta av, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

“Siffrorna indikerar att hotellen går fortsatt bra, särskilt jämfört med exempelvis detaljhandeln och andra näringar som påverkats negativt av hushållens minskade köpkraft. Samtidigt ligger det i korten att privatekonomin kommer bli mer ansträngd under detta år, vilket föranleder att hotellen har en svår balansakt framgent mellan att upprätthålla lönsamhet och sätta priser som följer hushållens minskade köpkraft”, säger Stefan Westerberg.