Den 9 maj öppnar dörrarna till Nordens största mötes­plats för håll­bar utveck­ling och håll­bart före­tagande, Nordic Sustainability Expo. Med över 100 talare och 70 utställare erbjuds del­tagarna ett full­späckat program inom cirkulär ekonomi, hållbar konsum­tion och produk­tion, bio­logisk mång­fald, före­tagens sam­hälls­ansvar, samt ESG. Kraft­tag behövs för att nå Sveriges klimat­mål och hinna ställa om i tid, och för andra året i rad, samlas tusentals besökare på Stock­holms­mässan för att nät­verka, sam­verka, diskutera och ingå partner­skap för att accelerera omställ­ningen till ett håll­bart sam­hälle.

”En nordisk samverkans­mässa för att accelerera omställ­ningen till ett håll­bart och cirkulärt sam­hälle behövs mer än någon­sin. Nordic Sustainability Expo är en av de viktig­aste och mest spännande mötes­platser för besluts­fattare, företags­ledare, närings­liv, myndig­heter och finans­mark­nad, som gemen­samt vill öka takten i om­ställ­ning­en på nordisk nivå. Här samlas de bästa talarna som sitter på fram­tida lös­ning­ar som behöver skalas upp – en perfekt plats för att få koll på det senaste inom håll­bar­het”, säger Linda Elmén, Håll­bar­hets­chef på Stock­holms­mässan.

Årets trender är cirkulära produkter och affärs­modeller, för­beredel­ser inför EUs nya lag­stift­ning CSRD, företagens sam­hälls­ansvar, finans­branschens roll och ansvar i om­ställ­ningen, bevarandet av den bio­logiska mångfalden, framtidens avfalls­hantering, jäm­ställd­het samt hållbar upp­hand­ling.

Nordic Sustainability Expo riktar sig till besluts­fattare och alla som arbetar strateg­iskt med håll­bar­het, som är intresserade av att bidra till om­ställ­ningen mot ett håll­bart sam­hälle. Mötes­platsen arran­geras i samarbete med Cradlenet, CSR Sweden, A Sustainable Tomorrow, Återvinnings­indu­stri­erna och At Event. Bland utställarna finns bland annat CAKE, Vattenfall, Google, RISE, SJ, Stockholms Stad, Elektri­fierings­pakten, AIK, Office Recycling, Ekobanken, Inrego, Invest Stockholm med flera.

Om Nordic Sustainability Expo
Äger rum den 9–10 maj på Stockholms­mässan i Älvsjö. Mässan riktar sig till alla som arbetar stra­teg­iskt med håll­bar­het och som vill vara en del av om­ställ­ningen till ett håll­bart sam­hälle. Inträdet är kostnads­fritt. Här möts fram­tidens innova­tioner, lösningar och nya tekniker. Besökarna bjuds på ett omfattande talar­program från parallella scener under två hela dagar. Mer information finns här

Här finns hela scenprogrammet.