Helhets­upplevelsen och för­bätt­rade flöden, med håll­bar­het, energi­effektivi­sering och trygg­het i fokus. Det är målet när Lin­köping Konsert & Kongress nu ska få ett rejält lyft i ett om­bygg­nads­projekt i sam­arbete mellan det kommunala fas­tighets­bolaget Lejon­fastigheter och det kommunala besöks­närings­bolaget Visit Linköping & Co.

Linköping Konsert & Kongress färdig­ställdes 1987 som ett Folkets Hus och genom åren har miljon­tals gäster besökt lokal­er­na för att avnjuta en kon­sert eller för att delta i exempel­vis en kon­fe­rens eller en gala­middag. Tiden har dock satt sina spår och an­lägg­ning­en är i behov av en om­bygg­nad för att möta de för­vänt­ning­ar som gäster­na har på en modern konsert- och kon­gress­anlägg­ning. Därför på­börjas nu ett fler­årigt ombygg­nads­arbete av Konsert & Kongress.

I den första fasen av om­bygg­nads­arbetet om­fatt­as ett fler­tal olika pro­jekt där det största är byte och lyft av glas­taket i inner­gatan för att skapa mer rymd och bättre energi­effekt­ivi­tet. Ut­över detta genom­förs projekt kopplat till be­lys­ning, larm, aku­stik, recep­tion och så vidare. Dessa pro­jekt kommer att pågå fram till sep­tember i år. Parall­ellt går start­skottet för ett arbete på lite längre sikt med att se över andra delar av an­lägg­ningen för att höja själva gäst­upp­lev­el­sen genom att skapa in­bjud­ande mil­jöer, höja det visu­ella in­tryck­et och ta fram nya kon­cept för mat och dryck på fler plats­er i an­lägg­ning­en för att minska köer och få till ett bättre flöde.

”Konsert & Kongress är ett av Lin­köpings viktig­aste och mest besökta hus. Till­sammans med Visit Lin­köping möjlig­gör vi nu nya upp­level­ser som skapar ett att­rak­tivt Lin­köping. Eftersom kon­serter och möten är in­bok­ade i an­lägg­ning­en under flera år framåt kommer vi att genom­föra pro­jekt­et i etapper och för­lägga så mycket som möj­ligt av arbetet under perioder med låg be­lägg­ning, exempel­vis sommar­tid, för att verk­sam­het ska kunna fortgå”, säger Magnus Sundqvist, fast­ig­hets­för­valt­are på Lejon­fastigheter.

Fakta om om­bygg­nads­processen

I korthet kommer följande om­bygg­na­tion­er att ske under i den första fasen, som pågår under april-september i år:

  • Glastaket i innergatan kommer att bytas ut mot ett mer energieffektivt alternativ, samt lyftas för att skapa mer rymd och ett mer behagligt inomhusklimat. Energiförlusterna bedöms i och med detta minska med 81 000 kWh per år, vilket motsvarar förbrukningen för fyra normalstora villor.
  • Samtlig belysning i fastigheten kommer att bytas ut mot energieffektiva alternativ i form av LED. Totalt ska cirka 1 000 enheter bytas, vilket kommer att halvera energiförbrukningen.
  • Receptionen vid huvudingången kommer att byggas om till en flexibel publik yta som kan ha olika funktioner, exempelvis som bar/servering vid konserter eller som utställningsyta.
  • Eluttag kommer att monteras vid stolarna i Crusellhallen för att möjliggöra laddning av telefon och dator.
  • Förbättrad brandsäkerhet.
  • Grundlig utredning av akustiken i konferenslokaler.
  • Visit Linköping & Co har dessutom beviljats stöd av Westman-Wernerska stiftelsen för inköp av nya möbler och installation av en ny ljusanläggning Crusellhallen.