Efter två utmanande pandemiår präglat av tunga förluster blev 2022 ett återhämtningens år för Svenska Mässan-koncernen. Med endast tre kvartal av full verksamhet lyckades koncernen vända ett inledande förlustkvartal till en helårsvinst på 30 Mkr (–256) efter finansnetto. Resultatet avspeglar den stora efterfrågan på det fysiska mötet, som trots en rad omvärldsfaktorer väntas vara fortsatt stabilt under 2023. 

”Trycket i efterfrågan bekräftar att vår affärsmodell står sig stark. Att vi lyckades vända och ta igen drygt 100 miljoner på tre kvartal visar på den oöverträffade kraften som finns i det fysiska mötet”, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers. 

Med kvarvarande restriktioner under inledningen av 2022 tvingades koncernen för andra året i rad ställa in några av de mest populära arrangemangen som MyDog, Båtmässan och Eurohorse. Under efterföljande tre kvartal har 17 av koncernens egna mässor och 1 500 evenemang genomförts, en effekt av att många framflyttade arrangemang under pandemin nu kunde gå av stapeln. 

Den totala nettoomsättningen för koncernen under 2022 uppgick till 1 242 miljoner kronor (492). Samtliga av de egna projekten levererade starka resultat och under senhösten noterades två månader med den högsta omsättningen någonsin för koncernen. 

Under året tog även den inhemska turismen fart igen vilket tillsammans med idrottsarrangemang, konserter och turistattraktioner bidrog till en rekordbeläggning på drygt 92 procent på hotell Gothia Towers i juli. Beläggningsgraden för helåret uppgick till 64 procent jämfört med 33 procent under 2021. 

Besöksnäringen präglas av en betydande kompetens- och resursbrist efter pandemin. Under 2022 påbörjades en större rekryteringsinsats för att snabbt skala upp personalstyrkan för att möta den mycket stora efterfrågan. Vid utgången av 2022 uppgick koncernens medelantal anställda till 752 (567). 

Under 2023 kommer efterfrågan att stabiliseras då en något mindre mässportfölj ger effekter på resultatet. Flertalet av de större internationella arrangemangen återkommer först 2024 och 2025. 

”Trots det har vi en full kalender och har många evenemang att se fram emot under året, inte minst Vatten23 som är vår nya mötesplats för den samlade och betydelsefulla vattenindustrin”, säger Carin Kindbom.

Återinvesterar för framtiden

Svenska Mässan är en privat och fristående stiftelse, där allt överskott av kapital återinvesteras i verksamheten. Under 2022 uppgick koncernens kassaflöde före investeringar till 108 miljoner kronor jämfört med –57 miljoner kronor året innan. Av detta gick 76 miljoner kronor till investeringar i anläggningen (12 miljoner kronor), vilket gav ett kassaflöde efter investeringar på 32 miljoner kronor som stärker koncernens likviditet.

”Efter två tunga år visar koncernen nu positiva kassaflöden och har återigen medel till att vidareutveckla vår verksamhet. På så sätt kan vi fortsätta skapa värdefulla upplevelser på vår mötesplats och vara en attraktiv arbetsgivare för att befintliga och nya medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss”, säger Carin Kindbom.

Koncernens fastighetsbestånd utgör en stor och betydande tillgång och bidrar till en fortsatt stark balansräkning med en beräknad justerad soliditet på 51 procent. 

”Som fristående stiftelse utan ägare har vi förmånen att ha korta beslutsvägar. Under pandemin har vi haft kraft att hantera de stora utmaningarna på såväl kort som lång sikt. Stiftelsen står fortsatt finansiellt stark trots de två värsta åren i stiftelsens mer än hundraåriga historia”, säger Roger Holtback, styrelseordförande Svenska Mässan Stiftelse.

Övriga nyckeltal

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 185 miljoner kronor (–93) motsvarande en EBITDA-marginal om 14,9 procent (–19,0).