Det amerikanska tech scouting-före­taget Plug and Play Tech Center lanserar en ny inno­va­tions­platt­form i Göteborg till­sammans med Volvo Cars. Platsen är The Yard, till­växt­arenan för tech­bolag på Göta­verkens gamla varvs­område. Här blir svenska entre­pre­nörer en del av ett exklusivt nät­verk och får styrka att snabbt skala upp sin idé.

”Vi är glada över sam­arbetet med Volvo Cars och att öppna dörrarna till den nya inno­va­tion­splatt­formen i Göteborg, som får fokus mot håll­bar utveck­ling och digital mobilitet”, säger Saeed Amidi, grundare och vd för Plug and Play Tech Center. ”Valet av platsen, mitt i hän­del­ser­nas centrum och bokstav­ligen fylld med tekniskt kunniga företag och fordons­arv, är ingen slump. Vi är över­tygade om att sajten blir en inno­va­tions­motor för både startups och stor­bolag.”

Plug and Play startade i Kalifornien på 1990-talet och hjälper stor­företag att få till­gång till strategiskt intressanta startup-bolag. Med verk­samhet på över 50 platser globalt över­vakar före­taget ett ekosystem med över 50 000 startups och 500 partners, bland andra Mercedes Benz, Bosch, Shell, Wallmart och Airbus. I listan över egna alumni­bolag finns namn som Dropbox, Paypal, Trulioo och Rappi. Hundra­tals entre­pre­nörer deltar varje år i företagets accelerator­program anpassade för olika för­ädlings­kedjor. Syftet är att bygga starka bolag inom nät­verket. Plug and Play investerar själva i många av dem.

”Deras satsning är viktig på flera sätt. Den bekräftar att Göteborg är en hög­intressant region inom tech, och ger oss chans att flytta fram positionerna ytter­ligare. De attraherar startups från hela världen till Göteborg, och ger samtidigt regionens startups tillgång till en global innova­tions­platt­form och det enorma nätverk av tillväxt­bolag och partner­företag som Plug and Play har”, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Business Region Göteborg har bistått i etableringen av Plug and Play Gothenburg och ska fort­sätta bidra med kontakter och nät­verk som strategisk partner till­sammans med Volvo Cars. Fordons­till­verkaren ska genom Volvo Cars Tech Fund göra viktiga investeringar i bolag som kan forma fram­tidens mobilitet, vilken blir elektri­fierad och starkt präglad av mjuk­vara. Av samma skäl ska även Göteborgs Hamn investera i innova­tions­platt­formen. Partner­skapet bidrar till att sätta Göteborg på kartan som en av världens mest håll­bara städer och en före­gångare inom fram­tidens mobilitet.

”Ytterst få regioner i världen har en komplett värde­kedja inom fordons- och transport­indu­strin. En av dem är Göteborg. Nu ökar vår styrka på mjuk­varu­sidan, vilket förstärker vår ambition att vara en världs­ledande region inom mobili­tet sam­tidigt som vi, till­sammans med industrin, formar fram­tidens utsläpps­fria stad här i Göteborg”, säger Patrik Andersson.

Etableringen innebär sam­tidigt en flygande start för den nya till­växt­arenan The Yard. Älv­stranden Utveck­ling skapar och anpassar miljöer lämpliga för techbolag på Göta­verkens gamla varvs­område på Lundby­strand, i samarbete med Business Region Göteborg och Lind­holmen Science Park.  Mest händer just nu i Utrustnings­verkstan, byggnaden som ligger mitt emellan kranarna och allra närmast vattnet.

”Att ha en tongivande hyresgäst som Plug and Play ger lys­kraft åt The Yard, och gör området än mer intressant för andra bolag som över­väger att eta­blera sig här”, säger Andreas Göthberg, chef för avdel­ningen Företags­utveckling inom Business Region Göteborg. ”Vi arbetar hårt för att för­bättra kapital­till­gången för våra tech­bolag här i stan. Så det är väl­kommet att en inter­nationell invest­erare eta­ble­rar sig i här, och att före­taget väljer Göte­borg för sin eta­ble­ring i Sverige.”