Visit.brussels, i samarbete med Joint Meetings Industry Council (JMIC), City Destinations Alliance (CityDNA) och European Exhibition Industry Alliance (EEIA), stod värd för EU Dialogue: Driving Positive Change in the Meeting Industry. Evenemanget organiserades som en del av det belgiska ordförandeskapet i Europeiska unionen med över 180 branschledare och europeiska beslutsfattare från 15 EU-länder. Evenemanget innehöll kunskaper från 52 experttalare och innefattade viktiga diskussioner som syftar till att driva konkreta framsteg för ett större erkännande av europeiska beslutsfattares arbete.

Bryssel är hemvist för EU-institutionerna och en mängd europeiska och internationella yrkesorganisationer, och är inte främmande för att stå värd för evenemang av alla slag. Mot den bakgrunden fångade evenemanget EU Dialogue uppmärksamheten hos ledande beslutsfattare och institutionella intressenter genom sitt tydligt definierade syfte och värdeförslag. Konferensen lyckades skapa och driva en öppen och konstruktiv dialog mellan viktiga branschintressenter och företrädare för EU-institutionerna, inklusive Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Den lyfte fram det ofta förbisedda men ändå viktiga bidraget från företagsevenemang när det gäller ekonomisk tillväxt och välstånd.

”Idag talar alla om positiv påverkan. Konferensen visade vad detta begrepp betyder för mötesindustrin. Vi har nu en tydlig uppfattning om hur sektorn kan bidra till att organisera evenemang som lyfter fram fördelarna med en destination, dess intellektuella kapital och dess infrastruktur, samtidigt som man maximerar dess övergripande inverkan på större mångfald, jämställdhet och inkludering, men också på en bransch som är medveten om sociala och miljömässiga frågor och är redo att göra hållbara förändringar i sitt sätt att arbeta. Detta evenemang belyste också det faktum att vi bör tala mer om besöksekonomin snarare än bara ‘turism’, eftersom denna term mer fullständigt omfattar och representerar hela ekosystemet”, säger Patrick Bontinck, vd på Visit.brussels.

”Affärsevenemangssektorn bygger och driver marknadsplatser och mötesplatser där olika industrier kan samlas, utbyta idéer och skapa lösningar på de akuta utmaningar vi står inför idag. Detta evenemang syftade till att öka medvetenheten om branschens breda genomslag och dess potential för vidare utveckling”, säger James Rees, ordförande för JMIC.

Under hela dagen deltog deltagarna i djupgående diskussioner om ett spektrum av viktiga ämnen, inklusive hållbarhets- och mobilitetsinitiativ, EUs handelspolitiks inverkan på affärsevenemang, strategier för talangutveckling och nödvändigheten av digital innovation. Genom att lyfta fram sektorns mångfacetterade bidrag underströk deltagarna dess viktiga roll för att driva på innovation, samarbete och ekonomisk tillväxt i hela Europa. Under hela dagen betonades att möten och evenemang är universella drivkrafter för positiv förändring i samhället. De har kraft att främja och uppnå EUs mål under de kommande åren: att bygga en motståndskraftig ekonomi, anamma den digitala omvandlingen, bygga ett grönt, rättvist och socialt Europa, och främja europeiska intressen och värden på den globala arenan.

EU Dialogue visar sig vara en produktiv plattform, som inte bara visade upp det enorma värde som eventindustrin erbjuder utan också främjar diskussioner om mötes- och eventindustrins utmaningar. Detta inkluderade diskussioner om handelspolitik, förespråkande av strömlinjeformade visumprocesser och en fast inbäddning av mötesindustrin i den europeiska turismutvecklingen.

”Med dagens snabbt föränderliga geopolitiska utmaningar är det absolut nödvändigt för Europa att förbli konkurrenskraftigt. Europa har en ledande position när det gäller internationella mässor och kongresser. Detta innebär en betydande fördel för våra europeiska utställare och besökare, samtidigt som det skapar en betydande ekonomisk inverkan för värdregionen och värdlandet. Vi är stolta över att med våra plattformar bidra till att bygga en motståndskraftig ekonomi, främja forskning, teknisk innovation, entreprenörskap, för att bemästra den gröna och digitala omvandlingen. EEIA har varit vår sektors röst i Bryssel under många år och vi ser fram emot att fortsätta detta viktiga utbyte med beslutsfattare”, säger Roland Bleinroth, ordförande för EMECA inom EEIA.

”I diskussionerna om statistik och data blev det än en gång tydligt att sektorn för affärsevents och utställningar är fragmenterad och komplex, vilket återspeglas i en mängd data och studier som tagits fram av sektorn själv och en slående brist på representation i någon officiell statistik. För att bli synlig för och erkänd av regeringar och beslutsfattare på alla nivåer behöver den en tydlig närvaro med några grundläggande uppgifter i officiell nationell, europeisk och global statistik”, säger David Boon, UFI european chapter chair för EEIA.

Petra Stušek, ordförande för CityDNA, avslutade med att säga: ”Det råder ingen tvekan om att turism och mötesindustrin går hand i hand som viktiga bidragsgivare till målen för hållbar utveckling. De är avgörande för besöksekonomin, som kan gynna destinationernas sociala integration, kulturutbud och relationer, kunskapssamhällen och lokala samhällen. Det är viktigt att ta till sig de verktyg som finns på europeisk nivå, till exempel Tourism Transition Pathway, som är anpassad till mötesindustrins utmaningar. Vi delar många mål med Europeiska unionen, och vi måste tala med en röst samtidigt som vi omfamnar alla komponenter och illustrerar mångfalden och relevansen i vår sektor. Att fortsätta denna dialog är avgörande för att säkerställa Europas konkurrenskraft, motståndskraft och hållbarhet.”

Här finns ytterligare information.