Förra året, 2023, var det första fulla verksamhetsåret efter pandemin för mötesplatsen Svenska Mässan Gothia Towers, och under året genomfördes det högsta antalet arrangemang sedan 2018. Detta resulterade både i ökad omsättning och att Svenska Mässan Stiftelse, i sitt syfte att främja näringslivet, genererade cirka 3,4 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.

”2023 var året då vi ledde i bevis att kraften i det fysiska mötet består. Det mänskliga mötet är lösningen på de stora samhällsutmaningarna vi befinner oss i, och att mötas och samtala är vägen till förståelse för och tillit till varandra. Efterfrågan på våra produkter och tjänster visar tydligt att vår affärsmodell håller”, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers.

Nettoomsättning uppgick under 2023 till 1 359 miljoner kronor (mot 1 242 miljoner kronor år 2022). Samtidigt som Svenska Mässan Gothia Towers äntligen kunde återgå till ett fullt verksamhetsår utan pandemirestriktioner så påverkades lönsamheten dock av den försämrade konjunkturen och ökade kostnader till följd av inflation och ränteläge.

”Givet de utmaningar i omvärlden som vi har fått förhålla oss till, och som vi fortfarande förhåller oss till, så gör vi ett bra resultat 2023. Vi fortsätter att vara lyhörda och snabbrörliga för att anpassa oss till den föränderliga omvärlden. Samtidigt är det viktigt att kunna möta de globala krafter som påverkar hela affärslivet”, säger Carin Kindbom.

Framsteg inom affärskritiska områden

Svenska Mässan Gothia Towers arbetar utifrån ett antal strategiska fokusområden för att säkerställa att mötesplatsen fortsätter vara konkurrenskraftig både på kort och lång sikt.

”Områden som hållbarhet, säkerhet och digitalisering är kritiska för att vi ska fortsätta attrahera såväl internationella som nationella möten. Därför är det mycket glädjande att se vilka framsteg vi har gjort under året. Vi har exempelvis vidtagit flera konkreta åtgärder för att möta målet att halvera koldioxidutsläppen till 2030 i linje med Parisavtalet. Vi har genomfört olika trygghetsskapande och säkerhetshöjande åtgärder med anledning av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden. Trots fler besök i anläggningen under året har antalet avvikande händelser minskat”, säger Carin Kindbom.

Del av utvecklingen till ett evenemangsområde i världsklass

De närmaste åren väntas området vid Svenska Mässan Gothia Towers genomgå en omvandling, med satsningar som driver destinationsstaden Göteborg framåt. För att behålla positionen som norra Europas främsta mötesplats behöver Svenska Mässan Gothia Towers utvecklas i takt med staden och fortsätta investera i mötesplatsen.

”Vi ser särskilt fram emot den fortsatta utvecklingen av arenaområdet i tätt samarbete med staden och övriga aktörer, för att tillsammans skapa förutsättningar för ett evenemangsområde i världsklass”, säger Carin Kindbom.

Siffror i urval (2022 års siffror inom parentes)
  • Nettoomsättning: 1 359 miljoner kronor (1 242)
  • Rörelseresultat: 67 miljoner kronor (78)
  • EBITDA-marginal: 13,0 % (14,9)
  • Antal mässor, kongresser samt större möten: 52, varav 17 egna arrangemang (42)
  • Totalt antal evenemang: cirka 2 000
  • Antal utställare: 4 945 (4 355)
  • Antal besökare: cirka två miljoner
  • Sålda rumsnätter: 283 992 (277 280)
  • Genererade turistekonomiska effekter: 3,4 miljarder kronor

Läs mer i Årsredovisning Svenska Mässan Stiftelse 2023.