I den största omvälv­ningen av för­en­ings­land­skapet för affärs­evene­mang på över ett decennium har Association of Australian Convention Bureaux Inc (AACB), Australian Convention Centers Group (ACCG) och Exhibition & Events Association of Australasia Ltd (EEAA) meddelar att de har förenats och kommer att lansera Australian Business Events Association den 3 juli.

En utvecklings­grupp av direktörer har lett arbetet med att skapa den nya organisa­tionen från de tre tidigare förening­arna. De har meddelat att den inom branschen allmänt respekt­erade Peter King har utsetts till oberoende styrelse­ordförande. Han var senast vd för Melbourne Convention and Exhibition Centre.

Mötes- och event­industrin i Australien har under många år uttryckt en önskan om att förena branschen. Den senaste under­sökningen, som genom­fördes 2022, avslöjade att 84 procent av de till­frågade ville ha ett enat organ som represen­terar hela indu­strin gentemot regering och myndigheter samt det bredare närings­livet. Många ansåg även att dupli­ceringen av tjänster från de många förening­arna resul­terade i ineffektivt användande av bransch­medel, och att flera före­språkar­röster skapade förvirring bland intressenter och för­svagade branschens kommunikation utåt.

Peter King: ”En industri av vår storlek, omfattning och betydelse behövde en enda, solid och robust organisa­tion för att få bättre grepp om de avgörande frågorna.”

”En konsoli­derad och enad organisa­tion kan beställa väl­behövlig forsk­ning, skapa policy, utbilda sitt folk, ta itu med håll­bar­het, utveckla karriär­vägar, länka till inter­nation­ella och nation­ella handels­möjlig­heter, och utgöra ett kraft­fullt tal­rör mot myndig­heter. Industrin har allt för länge varit i utkanten av regeringens radar. Covid lärde oss att vi på allvar behöver förstärka vår gemen­samma röst. Vi bygger en platt­form genom vilken vi kan utveckla resultaten och effekten som de människor och organisa­tioner som levererar cirka 480 000 event årligen behöver för att frodas, skapa arbets­till­fällen och bidra till ekonomin.”

”Vi kommer att fokusera på våra grund­pelare: opinions­bildning, forskning och policy­skapande, bransch­utveck­ling, de tjänster som medlemmarna behöver för att driva sina team och affärs­verk­sam­heter, samt för­med­lingen av att branschen är bra att arbeta och göra affärer inom. I slut­änden hand­lar Australian Business Events Association om med­lem­marnas välstånd. När våra med­lemmar vinner, gynnas alla”, säger Peter King.

Medlems­skaps­kategorierna i Australian Business Events Association är utformade för att säker­ställa att branschens engage­mang är till­gäng­ligt för alla, oavsett affärs­verk­sam­hetens storlek.

”Vi har utformat våra medlems­kriterier för de tusen­tals små­före­tag som utgör motor­rummet i vår industri, såväl som de stora mötes­plats­erna, destina­tionerna och stor­före­tagen som även de spelar en lika viktig roll. Alla är lika vid bordet. Våra delstats- och territorie­avdelningar, bransch­grupper och intresse­kommittéer kommer att spela en viktig roll för att säker­ställa att frågorna runt om i landet och inom våra olika sektorer av industrin kommer att finnas med på agendan.”

”Vi har mycket att göra som bransch men står enade. Vi är starkare än någon­sin. Vi är stärkta av den under­bara upp­muntran vi har fått från runt om hela landet och på båda sidor av stat­liga och federala myndig­heter. Vi inbjuder alla inom event­branschen att samlas, stödja varandra och anstränga oss för att säker­ställa att vi alla gynnas”, säger Peter King.

Dessutom kommer Australian Business Events Association omgående påbörja arbetet med att fylla vd-posten.