Brytpunkten 2030 blir ett avgörande år för världens hållbara utveckling. Det är både målåret för FNs globala utvecklingsmål och avstämningspunkten för halverade koldioxidutsläpp enligt Parisavtalet. Men 2030 är det även 100 år sedan Stockholmsutställningen 1930 banade väg för funktionalismens idéer och de formmässiga, sociala innovationer som kom att bli ryggraden i det svenska samhällsbygget. Nu tar Svensk Form och Stockholm Business Region fram en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en ny utställning 2030.

”Genom att lyfta fram lösningar på de konkreta utmaningar som vi står inför idag kan en Stockholmsutställning 2030 bli både en inspiratör och vägvisare för framtidens hållbara städer och samhällen”, säger Mats Widbom, förstudiens projektledare för Svensk Form.

Hundraårsmarkeringen av Stockholmsutställningen 1930 ger därför Svensk Form och Stockholms stad en kommunikativ utgångspunkt för att möta de behov av förändringskraft och hållbar utveckling som staden står inför idag. Inte minst gäller det social hållbarhet, trygghetsfrågor, kultur och hälsosamma villkor samt vikten av att alla får access till gröna och goda livsmiljöer.

”Stockholm är en fantastisk stad att bo, leva och arbeta i men vi har utmaningar när det gäller social och klimatmässig hållbarhet. En Stockholmsutställning 2030 kan flytta fram vår position ytterligare som en socialt, klimat- och miljömässigt hållbar stad för efterkommande generationer”, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Stockholm har engagerat sig i miljöfrågor under lång tid. FNs första stora miljökonferens, som lade grunden till FNs miljö- och hållbarhetsarbete, ägde rum här redan 1972, och Stockholm var även första huvudstad att utses till European Green Capital. Stockholm är en av 10 städer i Europa utsedda av EU-kommissionen som klimatneutral och smart stad. Staden är utan tvekan en av de ledande miljöstäderna i Europa och ligger långt framme i sitt miljöarbete, men samtidigt behöver staden, likt samhället i stort, öka takten i omställningen ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

”Innovationer är mycket viktiga för stadens ekonomiska, sociala och ekologiskt långsiktiga hållbarhet. En hög innovationskapacitet är en förutsättning för att säkerställa vår fortsatta välfärd, gott företagande och uppnå stadens vision. Här kan en ny Stockholm-utställning fylla en viktig funktion för att lyfta Stockholm som en kreativ och innovativ plats som kan visa på lösningar på vår tids utmaningar”, säger Staffan Ingvarsson, vd, Stockholm Business Region AB.

2050 behöver världen enligt FNs klimatpanel vara klimatneutral och FN planerar att ta fram nya globala hållbarhetsmål som tar vid efter 2030. Ett beslut om en ny Stockholmsutställning kan ge Stockholmsregionen och Sverige möjlighet att driva på hållbarhetsarbetet fram till 2030, visa upp hur långt vi har kommit då och framför allt staka ut vägen mot ett klimatsmart 2050.

Städer utgör inte mer än tre procent av jordens landmassa, men står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Därtill kommer att städerna växer snabbt och har stor påverkan på energiförsörjning, trafik och stadsplanering. Omkring år 2050 kommer 85 procent av befolkningen i EU att bo i städer. Därför är städerna så viktiga i arbetet med att nå hållbarhetsmålen.

”Svensk design och arkitektur har en unik chans att bidra till ett hållbart samhälle i linje med 2030 målen. Genom att nyttja vår kreativitet, innovation och tradition kan vi skapa lösningar som är både vackra och funktionella. Stockholm är vår scen och vår inspiration, där vi har möjlighet att visa vår vision för ett hållbart samhälle”, säger Björn Nordin, vd, Svensk Form.

Förstudien genomförs som ett samverkansprojekt där konceptbeskrivning, omvärldsanalys och förutsättningar tas fram och leds av Svensk Form. Förstudien ska bland annat undersöka tänkbara utställningsområden, en digital/virtuell utställningsdel, kartlägga intressenter inom näringsliv, akademi och offentlig sektor samt ta fram en preliminär rambudget.

Stockholmsutställningen 1930 arrangerades av Svenska Slöjdföreningen (idag Svensk Form) i samarbete med Stockholms stad med målet att visa upp det främsta av dåtida svensk arkitektur och design och ses idag som startskottet för funktionalismen i Sverige. Från maj till september 1930 hade Stockholmsutställningen över fyra miljoner besökare, vilket än idag är en oöverträffad besökssiffra för en arkitektur-, bostads- och designutställning i Sverige.

Stockholm Business Region AB 
SBR är Stockholms näringslivs- och destinationsbolag, med ansvar för investeringsfrämjande, talangattraktion, näringslivs- och besöksutveckling. SBR är dedikerade att främja och utveckla Stockholm som en attraktiv och hållbar destination för företag, internationella investerare, talanger och besökare. SBR har ett nära samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner/organisationer. 

Svensk Form
Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som arbetar för att stimulera designutvecklingen i Sverige samt vidga och fördjupa kunskapen om form- och designfrågor. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och internationellt. Svensk Form har genom historien varit en viktig förändringsaktör med banbrytande utställningar som Hemutställningen på Liljevalchs 1917, Stockholmsutställningen 1930 och H55 i Helsingborg.