Den ryska inva­sionen av Ukraina startade den 24 februari 2022, men den har inte hind­rat Ukraina från att stå värd för 593 affärs­evene­mang under 2022 – lokala, natio­nella och inter­natio­nella. För­utom att med­föra moral­iskt stöd och eko­no­misk på­verk­an, är vissa event viktiga kata­lysa­tor­er eller driv­krafter för var­aktiga arvs­effekt­er. Ett exempel på detta var när Lviv stod värd för United for Justice-konferensen som anordnades av Ukrainas åklagar­myndig­het den 3–5 mars 2023. Denna kon­ferens inne­höll diskus­sioner om ökad sam­ord­ning av an­svars­utkräv­ande initia­tiv cad gäller Ryss­lands invasion av Ukraina.

Trots det pågående kriget, var Lviv den natur­liga platsen för denna kon­ferens efter­som två av de grund­läggande idéerna inom inter­nationell rätt­visa kommer från denna stad. Raphael Lemkin, som uppfann det juridiska begreppet folk­mord, och hjälpte till att skapa folk­mords­kon­ven­tet, bodde och stu­derade här. Det gjorde även Hersch Lauter­pacht, som ut­veck­lade det juridiska kon­ceptet brott mot mänsk­lig­heten och hjälpte till att åtala krigs­för­brytare i Nürnberg. Dessutom stu­de­rade och arbet­ade Louis Sohn i Lviv och hans ar­bete har fort­farande resonans inom FN-institu­tion­er och inter­natio­nell rätt­visa idag.

Evene­manget samlade viktiga natio­nella och inter­natio­nella poli­tiska och rätts­liga tjänste­män, inklusive presi­dent­erna och första­damerna i Ukraina och Lettland, ministrar, åklagare och domare från flera länder, Inter­natio­nella brott­måls­dom­stolen, såväl som inter­natio­nella och natio­nella icke-statliga or­gan­isa­tion­er. Under loppet av tre dagar, hölls många panel­diskus­sioner inom ett brett spekt­rum av ämnen kopplade till de pågående insats­erna vad gäller ansvars­tagande.

Evene­manget kommer att ha en stark arvs­effekt vad gäller rätt­visa för Ukraina och hela världen. Vid denna konferens, eta­blera­des en dia­log­grupp om ansvarig­het för Ukraina. Dess mål kommer att vara att upp­rätt­hålla multi­late­ral sams­tämmig­het i hand­lingarna genom ansvars­skyldig­het med kopp­ling till kriget. Andra resultat inklu­derade:

  • Öpp­nandet av Inter­natio­nella brott­måls­dom­stolens (ICC) kontor i Ukraina.
  • Skapandet av ett inter­natio­nellt skade­stånds­register.
  • En gemen­sam ut­red­nings­grupp (JIT) som stöds av de sju part­ner­länderna i Euro­peiska union­ens byrå för straff­rätts­ligt sam­arbete (Eurojust) för att sam­ordna med Inter­national Centre for the Prose­cution of the Crime of Aggres­sion (ICPA) och Core Inte­gration Crimes Evi­dence Data­base (CICED).

Yuliia Katynska från Lviv Convention Bureau sa att möten som United for Justice gav starka bidrag till FNs mål för hållbar utveckling. ”Mål 16 är för fred, rättvisa och starka institutioner, att främja fredliga och inkluderande samhällen, ge tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer. Den långsiktiga arvseffekten från detta konvent kommer att vara det ökade internationella samarbetet för rättvisans skull, inte bara för Ukraina utan för hela världen.”

En månad senare, i april 2023, var Lviv värd för ett annat vikt­igt kon­vent som direkt kommer att på­verka de inom landet som har drabbats av krigs­skador. Inter­natio­nal Re­ha­bi­li­ta­tion Forum såg special­ister från hela värld­en – läkare, experter, represen­tanter för inter­natio­nella institu­tioner, stift­el­ser, natio­nella Röda Korset- och Röda Halvmånen-samfund, inklu­sive Röda Korset i Ukraina – samlas i Lviv för att disku­tera lös­ning­ar för be­hand­ling, proteser och re­habili­tering av krigs­offer. Under Forumet lärde sig del­tagarna om Unbroken-projektet och såg själva hur ukrainska läkare arbetar under nöd­situa­tioner.

Forumet inklu­derade också en inter­natio­nell ut­ställ­ning av den senaste re­habili­terings­utrust­ningen med del­tag­ande från start­ups och IT-företag som under­lättar fysisk och psyko­logisk re­habili­tering av drabbad mili­tär perso­nal och civila. En sådan or­gan­isa­tion var det ukrainska före­taget Allbionics som presen­terade sin proto­typ av bionisk protes som använder 3D-printning och var helt till­verkad i Ukraina. Förutom bioniska pro­teser, upp­visa­des robo­tiska gång­system, exo­skelett, robot­hand­skar, kropps­mobili­serings­system, och andra ban­bryt­ande tekno­lo­gier inom re­habili­tering.

Utöver att till­handa­hålla lös­ning­ar för en bättre livs­kvali­tet för perma­nent skadade och de som lämnats med funk­tions­ned­sätt­ning, öppna­des fas ett av Unbroken Natio­nal Center for Re­ha­bi­li­ta­tion som en del av Forumets program.

Yuliia Katynska tillägger: “Centret har som mål att vara Europas största och mest avan­cerade re­ha­bi­li­te­rings­anlägg­ning. Att stå värd för Inter­national Re­habili­tation Forum har tvek­löst hjälpt driva fram många resul­tat som kommer att för­ändra banan för på­gående situa­tion­er. Dessa två kon­vent är bara två exempel på affärs­evene­mang som ägde rum trots kriget och som stämmer väl över­ens med vår slogan: Lviv: Låt oss skapa arv till­sammans.