Den 23 till 25 maj 2023, sam­las po­li­tik­er, myn­dig­het­er och stöd­orga­ni­sa­tion­er som ar­betar med kul­tur­ella och krea­tiva när­ingar från hela Europa i Helsing­borg för att disku­tera hur de kan bidra till en mer ut­håll­ig och håll­bar sek­tor i för­änd­ring. Det är den inter­natio­nella kon­fer­ens­en Euro­pean Crea­tive Indu­stries Summit (ECIS), som i år arran­geras i Helsing­borg, och bakom årets kon­fe­rens står Hel­sing­borg stad, Region Skåne och Euro­pean Crea­tive Busi­ness Net­work. 

The Euro­pean Crea­tive Busi­ness Net­work (ECBN) är en platt­form med or­ga­ni­sa­tion­er som är verk­samma inom kul­tur­ella och krea­tiva när­ing­ar. ECBN arran­gerar möten, kon­fe­rens­er och stu­die­besök på olika krea­tiva och fram­stå­ende plats­er runt om i Europa. Syftet är att främja det euro­peiska krea­tiva eko­sys­tem­et. I år arran­geras deras ECIS-kon­fe­rens i Hel­sing­borg, på Dunkers kul­tur­hus och Clarion Hotel Sea U. Kon­fe­ren­sen lockar år­lig­en mellan 150 och 200 per­son­er från hela Europa.

”Region Skåne till­sammans med Hel­sing­borg stad är värd för den euro­peiska kon­fe­rens­en Euro­pean Crea­tive In­du­stries Summit som an­ord­nas inom ramen för det sven­ska ord­för­an­de­skap­et i Euro­peiska union­ens råd. De kul­tur­ella och krea­tiva bransch­er­na är vikt­iga för den regio­nala och lo­ka­la ut­veck­ling­en och Skånes håll­bara till­växt. Med sin trans­forma­tiva kom­pe­tens kan de bidra till både Skånes och Europas digi­tala, soci­ala och eko­log­is­ka trans­forma­tion. Detta vill vi ta vara på”, säger Fredrik Sjögren (L), ord­föran­de i Region Skånes kul­tur­nämnd.

Gerin Trauten­berger, verk­sam­hets­led­are för ECBN, betonar be­hov­et av fort­bild­ning och kom­pe­tens­utveck­ling i den krea­tiva sek­torn i Europa. Han fram­häver också de aktuella komp­lexa ut­man­ing­ar­na som vår sek­tor står inför, och under­stryk­er den vikt­iga roll som kultur och de pro­fessio­nella krea­tör­er­na har för att han­tera och mildra dagens kris samt för att sätta den senaste digi­tala revo­lu­tion­en i ett bre­dare sam­hälle­ligt samman­hang.

”Dagens krea­törer måste svara på frågan om AI är en lös­ning på jakt efter ett pro­blem, eller om det kommer att bli ett verk­tyg för ett bättre sam­hälle”, säger Trauten­berger.

Frågor på kon­fe­rens­ens agenda
  • Hur kan den kul­tur­ella och krea­tiva sek­torns unika po­ten­tial driva Europas sociala, digi­tala och gröna om­vand­ling?
  • Hur kan aktörer och be­sluts­fattare stöd­ja sek­torn för att till fullo fri­göra dess po­ten­tial att skapa det ovänt­ade – en för­måga som idag behövs mer än någon­sin?
  • På vilka sätt för­änd­rar ny teknik den konst­när­liga och krea­tiva pro­cessen och vad betyder det för stöd­sys­tem­en inom denna sektor?
  • Hur kan man som aktör bidra till att den konst­när­liga och krea­tiva sek­torn blir en oumbär­lig del av det euro­peiska eko­sys­tem­et för inno­va­tion?

Läs mer om konferensen.