Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst startar nu sin nya gemensamma samverkansarena: Wexsus – West Sweden Nexus for Sustainable Development. Syftet med initiativet är skapa samverkan mellan aktörer från alla samhällssektorer för att utbyta och utveckla kunskap och stärka den gemensamma förmågan till hållbar omställning.

För att kunna ställa om samhället och uppnå hållbar utveckling på lokal, nationell och global nivå krävs samverkan mellan många olika delar samhället. Ingen enskild aktör sitter ensam inne med svaren och lösningarna. En annan förutsättning för att kunna genomföra en hållbar omställning är kunskap. Därför behöver de träffas tvärs över organisationsgränser för att utveckla, utbyta och nyttiggöra kunskap tillsammans i möten, nätverk och partnerskap.

Akademin har en särskild roll och ansvar för att kunskap används i den hållbara omställningen och de tre västsvenska lärosätena skapar därför nu samverkansarenan Wexsus, som ska arbeta nära Västra Götalandsregionen och de andra lärosätena i Västsverige samt med andra viktiga samhällsaktörer.

I juni 2023 undertecknade rektorerna för de tre lärosätena ett avtal om att tillsammans skapa en västsvensk samverkansarena för hållbar utveckling. Under hösten har arbetet med att formera samverkansarenan fortsatt bland annat genom att namnet Wexsus beslutats. Namnet har valts eftersom det på ett bra sätt speglar verksamhetsidén om att facilitera samverkan och skapa partnerskap mellan olika samhällsaktörer. Nexus betyder förbindelse eller samband och det är just det som Wexsus ska syssla med: att skapa relationer och utbyta kunskap mellan aktörer från alla samhällssektorer.

Utvecklingsarbetet med den västsvenska samverkansarenan har letts av Pam Fredman, tillförordnad föreståndare för Wexsus och tidigare rektor vid Göteborgs universitet.

”Vi behöver en ny gemensam samverkansarena där alla samhällssektorer kan mötas och som präglas av en helhetssyn där alla dimensioner av hållbar utveckling stöts och blötsVi måste då på allvar diskutera både synergier och målkonflikter i de lösningar som mejslas fram för en hållbar omställning. Och då behöver aktörer från akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället mötas i dialog, nätverka och ingå nya partnerskap. Det är inte lätt att samverka, men vi måste. För Wexsus blir 2024 ett skaparår då vi testar något nytt, och jag hoppas att många vill vara med när vi nu drar igång”, säger Pam Fredman.

Arbetet med den västsvenska arenan för hållbar utveckling startade inom alliansen Lärosäten Väst, där förutom de tre lärosätena som ingår i Wexsus, även Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Jönköping University är med. Wexsus kommer samverka med dessa lärosäten på olika sätt så att hela regionen kan vara med och bidra till verksamheten. Formerna för partnerskap med andra samhällssektorer så som myndigheter, näringsliv och idéburen sektor kommer utvecklas utifrån både redan befintliga samt nya samarbeten.

”Genom Wexsus skapas en arena där samhällets olika aktörer kan mötas. Det blir en plats där de svåra frågorna kan lyftas från olika perspektiv. Men Wexsus är mer än så. Den är också ett nav för innovation där aktörer med olika kompetenser skapar ny kunskap och ser till att den kommer till nytta när samhället nu ställer om”, säger Högskolan Västs prorektor Jan Theliander.

Wexsus ska nu konkretisera sitt verksamhetsuppdrag och under uppstartsåret 2024 utveckla verksamheterna som: vara en öppen mötesplats, skapa nätverk, nyttiggöra kunskap, utveckla metoder och processer samt utgöra en portalfunktion. En viktig aspekt är att Wexsus inte ska arbeta med det som redan görs inom lärosätenas ordinarie verksamhet utan skapa mervärden och nya synergier mellan akademin och externa aktörer.